ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ бр. 2021/430-647-1/1 – СИМ

За потребите на проектот “Млади агенти на промената”, финансиран од Европската Унија
преку ИПА Програма за граѓанско општество и програма за медиуми 2020, ,
EuropeAid/171333/DD/ACT/MK, Поддршка на граѓански младински иницијативи, активизам и
волонтерство во локалните заедници во Република Северна Македонија, комсијата за набавки
при Сојуз на извидници на Македонија објавува:
ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ бр. 2021/430-647-1/1 – СИМ

За услуги за хотелско сместување

Целиот ПОВИК со потребни услови, информации и критериуми може да НАЈДЕТЕ ОВДЕ

Начин на доставување на понудите

Понудите се доставуваат по електронски пат на sim@scout.org.mk или во хартиена форма по пошта или лично на ул. „Кукушка“ бр. 4А Скопје при Сојуз на извидници на Македонија, со назнака “ЗА ПРОЕКТ:  Млади агенти на промената и се наведува бројот на повикот 2021/430-647-1/1 – СИМ. Доколку понудите се доставуваат електронски истите треба да бидат скенирани со потпис и печат од овластено лице.

Краен рок за доставување на понудите е 15.6.2022.година најдоцна до 16:00 часот.

УРНЕК кој се пополнува за понуда

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *