Сојуз на извидници на македонија

Извидници

Членови
0 +

За кого е наменето?

како работиме?

 

Извидничката програма е збир на тоа ШТО младите луѓе го работат во извидништвото (активностите), КАКО го изведуваат тоа (Извидничкиот метод), и причината ЗОШТО го прават тоа (ЦЕЛТА).
Оваа дефиниција превземена од WOSM, покажува јасно дека извидничката програма е многу повеќе од само активности или прогресивен систем.

Кога веќе веруваме дека активностите кои ние ги изведуваме го поттикнуваат развојот на младите во повеќе сегменти од нивниот живот, Сојуз на извидници на Македонија, и секоја локална организација би требала да има кристално разбирање и свест за тоа што сакаме и што треба да се постигне во развојот кај младата личност (во контекст на едукативни цели) и тогаш да се осигураме дека соодветни, релевантни и поврзани активности се организираат за да се постигнат овие цели.

 

што Правиме?

Извидничката програма е збир на тоа ШТО младите луѓе го работат во извидништвото (активностите), КАКО го изведуваат тоа (Извидничкиот метод), и причината ЗОШТО го прават тоа (ЦЕЛТА). *** Тематски годишен календар за 2020 (превземи) *** Дополнителни активности за тематските месеци за 2019 (превземи) Оваа дефиниција превземена од WOSM, покажува јасно дека извидничката програма е многу повеќе од само активности или прогресивен систем. Кога веќе веруваме дека активностите кои ние ги изведуваме го поттикнуваат развојот на младите во повеќе сегменти од нивниот живот, Сојуз на извидници на Македонија, и секоја локална организација би требала да има кристално разбирање и свест за тоа што сакаме и што треба да се постигне во развојот кај младата личност (во контекст на едукативни цели) и тогаш да се осигураме дека соодветни, релевантни и поврзани активности се организираат за да се постигнат овие цели. Исто така мораме да запомниме дека како неформално едукативно движење ние имаме лично наш активен метод на (само)едукација, односно „извидничкиот метод’’. Користејќи го извидничкиот метод и сите негови компоненти не доведува на пола пат до постигнувањето на едукативното влиание кон кое целиме. Ако највидливиот дел од извидничката програма се случува на локално ниво, преку активности кои ги спроведуваат млади луѓе, други важни задачи мора да се земат во предвид бидејки тие можат да постават солидни темели за да имаме релевантен едукативен “продукт”, кој може да изврши значителено влианије врз развојот на младата личност.

Одговор на потребите и проблемите на младите во денешницата е наша образовна улога, а наша задача е да понудиме еднакви можности за развој на секој поединец.Програмата на Сојузот на извидници на Македонија е заснована на потребите и желбите на младите луѓе и нејзината улога е образовно-воспитна. Нашата цел е преку извидничкиот метод да го поттикнеме секој член да биде одговорен кон себе, другите и заедницата. Програмата се спроведува по категории на членство, со програмата на: развигорци (7-10 години), извидници (11-14 години), истражувачи (15-17 години) и ровери (18-29 години); како и преку програмски области и теми, кои се заеднички на сите категории на членство.

Прирачникот за водачи на јата е наменет да Ви помогне при водењето на вашето јато и да ви пружи поддршка во спроведувањето на извидничката програмата. 

Содржината на прирачникот Ви овозможува јасно да се запознаете со целите на извидничката програма, логичноста и прогресивноста на истата, а исто така е и своевиден ресурс од кој можете да црпите идеи за активности, игри и совети за подобро водење на своето јато. Прирачникот е изработен со цел водачот да добие целокупна поддршка, но и да го користи како свој бележник за развојот на своите членови и активностите на своето јато. Прирачникот е поделен на шест дела, со цел да ви овозможи полесен пристап до информациите. КОМПАС Водич за извидници

Во категоријата извидници спаѓаат сите членови на извидничкото движење на возраст 11-14 години. Оваа категорија претставува столб на извидничкото движење бидејќи членовите кои припаѓаат во оваа категорија се најбројни. Извидниците се категорија која исто така е најчувствителна; тие влегуваат во период на адолесценција – период во кој нивните чувства и емоции се измешани, период во кој тешко можат да се пронајдат себеси.  Прогресивната рамка за извидниците е тесно поврзана со симболичката рамка и претставува скалесто освојување на животни преку освојување на нивните карактеристики. Првата година, извидникот надминува предизвици по кои се здобива со духот на бувот. Потоа во текот на втората година исполнува активности по кои се здобива со духот на волк, третата година духот на мечка и последната година духот на рисот.

Истражувачи се извидниците на возраст 15-18 години кои се активни членови на извидничката организација.  Самиот збор истражувач ви кажува дека оваа програма има за задача да ја поттикне вашата љубопитност и да ја поддржи и стимулира потрагата по она што ве исполнува и прави среќни и задоволни.  Дневникот со авантури и предизвици е осмислен како помош за водење на програмата за истражувачи. Тоа е твој дневник. Во секоја целина е објаснето на што треба да посветиш внимание. Наведено е како да оствариш некои теми и идеи, но ти ќе избереш кога и како тоа ќе го направиш. Во секоја програмска област има празен простор за запишување на белешки, податоци (пр. рецепт од патролен излет, потсетник што сѐ треба да содржи скица, текст од некоја нова извидничка песна итн.) и впечаток од активностите.

Ровери се млади луѓе, посветени на забава и авантура, кои му служат на општеството преку извидничката програма. Постојат насоки за роверите кои постојано еволуираат и се развиваат, со цел да им помогнат максимално да го искористат своето време, да го развијат својот карактер и активно да ги вклучат во развојот на општество во кое живеат. Овој прирачник има цел да Ве насочи и да Ви асистира за време на сето Ваше искуство во роверите.  Програмата ги дефинира основите на роверството, целите кон кои се стреми и придобивките од истото. Динамична и возбудлива програма е основата за создавање здрави, среќни и исполнети ровери.  Една од примарните цели на роверството е личниот развој на младите; затоа, примарна цел на програмата е да создаде можности за развој на младите.